Privacyverklaring

van het

Lekkerkerks Mannenkoor Zanglust 

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 een aantal antwoorden die in het privacybeleid moeten worden opgenomen.


Het Lekkerkerks Mannenkoor Zanglust is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Doel.

Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mdedelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributies en donaties, het bijhouden van lief & leed, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen de leden.

2. Verantwoording.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

3. Geregistreerde persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van.

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonummer(s) Emailadres, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, pasfoto en bankrekeningnummer.

Van de donateurs/vrienden van het koor worden slechts de naam, adres, postcode, woonplaats en donatiebedrag in een bestand bijgehouden door de 1e penningmeester.

Op de presentielijst komen alleen de namen van de leden voor.

In de Emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

4. Website.

Op de website van de vereniging staat informatie over de bestuursleden vermeld met daarinn de volgende informatie:

Naam, functie, telefoonummer(s) en pasfoto.

Tevens kunnen op de website foto's worden geplaatst van koorleden en/of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto cq. video)verslag van bedoelde evenementen. Het bestuur maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

5. Aanmelding.

Bij aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid d.m.v. deze privacyverklaring geïnformeerd over hoe de persoonlijke gegevens worden bewaard en dat deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

6. Rechten leden.

Leden hebben recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Verder kunnen de leden gebruik maken van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik maakt van dit recht, zullen alle persoonlijke gegevens direct worden verwijderd vanaf het moment dat deze rechtshalve niet meer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of "vergeten" van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de 1e secretaris van het koor.

7. Inzage geregistreerde gegevens.

Op de aanvraag bij de 1e secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens. Hierbij zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.

8. Data-opslag persoonsgegevens.

De adresgegevens worden bewaard op de computers van de 1e secretaris, 1e penningmeester en de 1e voorzitter.

Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men lid, donateur is van het koor. Na overlijden of opzegging worden de gegevens uit de bestanden verwijderd.

9. Back-up persoonsgegevens.

De 1e secretaris maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt daarvan een kopie aan de 1e penningmeester en de 1e voorzitter.

10. Beveiliging.

Het document met gegevensbestanden is beveiligd met een wachtwoord. De pc en/of laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware-programma's.

11. Toegang persoonsgegevens.

De 1e secretaris, de 1e penningmeester en de 1e voorzitter hebben toegang tot de bestanden met persoonsgegevens.

12. Informatieverstrekking aan derden.

Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.


31 mei 2018.